Maatregelen met betrekking tot Corona

Update 21-3-2020

De kerkenraad heeft deze week besloten om de gemeente vanaf komende zondag niet meer samen te laten komen. U wordt verzocht de diensten thuis mee te luisteren. In de dienst zullen naast de voorganger enkele kerkenraadsleden, de koster, de organist en technici aanwezig zijn. We beseffen dat dit zeer ingrijpend is voor de gemeente. Echter voor dit moment kunnen we niet anders dan op deze wijze besluiten. We hopen en bidden dat u thuis met aandacht kunt luisteren naar wat de HEERE ons vanuit Zijn Woord laat verkondigen.

Laat er toch door een ieder persoonlijk, juist in de binnenkamer, een vurig gebed zijn om geborgen te zijn achter het bloed van Christus. Voor tijd en eeuwigheid. Naar Exodus 12:23.

De kerkenraad

Update 16-3-2020

Naar aanleiding van de nieuwe ingrijpende besluiten van de overheid heeft de kerkenraad besloten om, buiten de zondagse erediensten om, alle gemeentelijke activiteiten voor dit seizoen te stoppen.

Dit betekent dat de catechisaties, verenigingen en kringen dit seizoen niet meer zullen samenkomen. Over de afronding van de belijdeniscatechisatie wordt met de jongeren zelf contact opgenomen. Ook de reguliere huisbezoeken zullen opgeschoven worden naar het nieuwe seizoen.

Voor alle pastorale zorg kunt u uw sectorouderling benaderen, waarna er overleg is of bezoek gewenst is.

De zondagse erediensten zullen vooralsnog onder de hieronder genoemde voorwaarden doorgang vinden.

De kerkenraad doet een dringend appél op de gemeenteleden om zich aan de genoemde maatregelen te houden.

Ook in dezen belijden wij wat Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus zegt:

Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?

De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert , dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede , en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Waartoe dient ons dat wij weten, dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt?

Dat wij in allen tegenspoed geduldig , in voorspoed dankbaar zijn mogen , en in alles, dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal , aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.

De kerkenraad

Update 13-3-2020

Naar aanleiding van de besluiten van de overheid heeft de kerkenraad de volgende maatregelen genomen:

  1. Alleen eigen leden zijn welkom om het aantal van 100 personen niet te overschrijden.
  2. Kwetsbare leden en leden met een milde verkoudheid worden opgeroepen om thuis de diensten mee te luisteren.
  3. Er zal geen kinderoppas aanwezig zijn.
  4. In de morgendienst worden eigen leden verwacht met achternamen die beginnen met A t/m J. In de middagdienst worden de eigen leden verwacht waarvan de achternamen beginnen met K t/m Z.
  5. Wanneer u niet in de kerk bent wordt u van harte opgeroepen thuis de diensten mee te luisteren (https://cgkrenswoude.nl/live-meeluisteren/).

Bovenstaande maatregelen heeft de kerkenraad genomen om de eredienst doorgang te kunnen laten vinden, en in gehoorzaamheid aan de overheid. De Bijbel zegt dat de overheid Gods dienares is ons ten goede (Romeinen 13:4a). Daarom willen wij ons ook onderwerpen aan de maatregelen die de overheid heeft genomen tegen de dreiging van het coronavirus.

In al de verwarring en zorg blijft staan de heerlijke troost uit Psalm 91:

1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. 2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! 3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. 4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. 5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; 6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.

Is dit ook uw troost? En zien wij in deze ontwikkelingen de voetstappen van de komende Christus?

De kerkenraad