ANBI

Algemene gegevens

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Renswoude
RSIN/fiscaal nummer: 824148174
Website adres: www.cgkrenswoude.nl
E-mail: scriba@cgkrenswoude.nl
Adres: Bakkersweg 23
Postcode: 3781 GN
Plaats: Voorthuizen

De Christelijke Gereformeerde kerk te Renswoude is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is hier te vinden op de website van de landelijke kerk.
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde Kerk te Renswoude.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 – De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link.

Beloningsbeleidhttp://cgk.nl/download/beleidsplan-chriselijke-gereformeerde-kerken

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.) Hier vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. Verder zijn er geen medewerkers ihttps://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten-2019-2/n loondienst. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, commissie Fondswerving, etc. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens over 2022 treft u hieronder aan:

Ook in het jaar 2022 waren de verenigingen actief. De kinderclub, de jeugdverenigingen, de mannenvereniging, de vrouwenmorgen en de jong belijdende ledenkring hebben hun tweewekelijkse of maandelijkse activiteiten georganiseerd. Daarnaast werden de gemeentedag, de verkoopdag en de ouderenmiddag georganiseerd. Tevens is er een ouderenreis geweest. De maandelijkse kerkdiensten zijn doorgegaan, waarvan er vier in het teken stonden van bezinning op het Heilig Avondmaal. Verder waren de verschillende commissies actief. Ook willen we hier de inzamelingsactie voor de Voedselbank noemen. Alle drie de catechisatiegroepen kregen onderwijs van student P.J. Veenendaal. Ds. K. Visser nam de belijdeniscatechisatie voor zijn rekening. Op zondag 5 juni werd er door twee jonge mensen openbare geloofsbelijdenis afgelegd. Op maandag 6 juni zijn John en Hermina Burger uitgezonden naar Noah’s Ark in Uganda. In dit jaar waren er geen bijzondere ontwikkelingen wat de huisvesting betreft. Toch bleef de commissie fondsenwerving de noodzaak van het verzamelen van gelden voor de toekomstige huisvesting frequent onder de aandacht brengen. 

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder de verkorte staat van baten en lasten met toelichting is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Hier vindt u de staat van baten en lasten. Deze staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.  De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegeven naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 17 mei 2023

Kascontrole kerk uitgevoerd op: 1 februari 2023

Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 8 februari 2023

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant, eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan uitgaven voor het houden van de kerkdiensten (huur), aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk (bijdragen deputaatschappen). De dotatie reserveringsfondsen betreft met name de dotatie aan het reserveringsfonds huisvesting. De CGK Renswoude maakt momenteel gebruik van een tijdelijke (huur)locatie. Om een eigen gebouw te realiseren worden nu reeds specifiek gelabelde inkomsten ingezameld.

De bovengenoemde elementen zijn samengevat in een standaardformulier voor publicatieplicht.