Maatregelen met betrekking tot Corona

Update 30-6-2020

Uitbreiding aantal personen eredienst

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om met meer personen de erediensten te bezoeken. In het Podium zal, met inachtneming van de 1,5 meter maatregel, plaats zijn voor ongeveer 75 tot 90 personen. Hiervoor worden de eigen leden, volgens een rooster, uitgenodigd.

RIVM richtlijnen

Het is van groot belang dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. We vragen aan u om zich te allen tijde te houden aan de RIVM richtlijnen:

 1. U bent licht verkouden. Dan blijft u thuis.
 2. Een van de gezinsleden heeft koorts of luchtwegklachten. Dan blijft het hele gezin thuis.
 3. Tussen personen uit verschillende huishoudens wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden.
 4. Was uw handen voordat u naar de kerk komt. Bij het betreden van het gebouw desinfecteert u uw handen.
 5. Hoesten/niesen in de elleboog.
 6. Voor leden met een kwetsbare gezondheid en voor leden ouder dan 70 kan het verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Richtlijnen gebouw

U wordt verzocht bij het betreden van het gebouw de richtlijnen goed in acht te nemen. Daarnaast verzoeken wij u de instructies van de koster en/of coördinator op te volgen. Onderstaand de richtlijnen voor het betreden van het gebouw.

 1. U parkeert uw auto/fiets op de gebruikelijke wijze.
 2. U betreedt het gebouw via de ingang aan de voorzijde in het midden (niet de hoofdingang).
 3. Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
 4. De koster/coördinator wijst u uw zitplaats aan. Tussen de verschillende huishoudens zijn altijd 3 stoelen leeg. Personen uit één huishouden zitten naast elkaar. Er zijn geen gereserveerde zitplaatsen.
 5. Na de dienst verlaat u volgens instructie van de koster/coördinator het gebouw via één van de drie uitgangen.
 6. De hal en de toiletten zijn afgesloten. Uw jas neemt u mee de zaal in. Noodzakelijk toiletgebruik is mogelijk na overleg met de koster. Na het gebruik desinfecteert u het toilet.
 7. De ventilatie staat anders ingesteld dan u gewend bent. Dit kan tot gevolg hebben dat het koud of juist warm is in de zaal. Houd u hier rekening mee met uw kleding.
 8. Tijdens de diensten in juli en augustus is er geen crèche.
 9. In juli en augustus zal er nog niet worden gecollecteerd. U wordt opgeroepen uw giften per bank over te maken.

Samenzang

Een belangrijk element van de kerkdienst is de samenzang. Zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. In haar zang nadert de gemeente biddend tot haar Heere en God. Volgens het Oude en Nieuwe Testament worden de samenkomsten gekenmerkt door een aantal elementen. Woordverkondiging, gebed, sacramentsbediening en samenzang zijn zo wezenlijk dat bij het ontbreken ervan eigenlijk geen sprake is van een samenkomst. De samenzang is wezenlijk omdat het immers het antwoord is van de gemeente op de prediking.

Besluit samenzang

Als kerkenraad hebben we uitgebreid over de samenzang gesproken. Gezien het aantal personen in de kerk en de afstand die we tot elkaar in acht kunnen nemen heeft de kerkenraad besloten om de samenzang voorlopig te handhaven. Ook alle andere maatregelen, waarbij de belangrijkste is dat wij niet naar de kerk komen als er ook maar de geringste verkoudheidsklachten zijn, dragen bij dat de kerkenraad het verantwoord acht om de samenzang te handhaven. Verder wordt de kerkzaal zo optimaal mogelijk geventileerd en is de installatie zo aangepast dat er geventileerd wordt met 100% buitenlucht. Er zijn adviezen om niet te zingen in verband met de verdenking van een verhoogd risico. Het besluit van de kerkenraad kent dus een zekere voorlopigheid.

Ten slotte

Wij beseffen dat er risico’s zijn bij het samenkomen van mensen. Maar die zijn nooit helemaal uit te sluiten, tenzij we allemaal in quarantaine gaan. Maar dan lever je zoveel in, dan wordt het leven onleefbaar. We zullen de dingen dus moeten afwegen. Dat moet iedereen ook persoonlijk doen. Als u het niet aandurft om naar de kerk te komen, moet u dat niet doen. We willen nog iets meegeven ter overweging. Als mensen hebben we onze verantwoordelijkheden. We mogen geen onnodige risico’s opzoeken. Anderzijds zijn er ook wel kanttekeningen te plaatsen bij de leus: ‘We moeten het samen oplossen.’ In de maatregelen en toespraken van de overheid wordt de afhankelijkheid van de Heere node gemist. ‘Wij moeten het doen, wij maken de samenleving, wij gaan dit oplossen.’ Wij belijden echter dat ziekte en gezondheid niet buiten onze Schepper om gaan. Mag die belijdenis bij de eredienst dan geen grote plaats hebben? We zien bij de horeca, sportscholen en dergelijke een grote gedrevenheid om weer open te gaan. En daar zijn de risico’s vele malen groter dan bij de kerkdiensten. Kunnen wij als kerken dan maar het minimale blijven doen?

Onze hulp en verwachting is van de HEERE Die hemel en aarde geschapen heeft en ze door Zijn voorzienigheid onderhoudt en regeert. Van die HEERE die troont op de lofzangen Israëls.

De kerkenraad