Profiel

Hieronder treft u het profiel aan zoals dat door de kerkenraad is vastgesteld. Dit profiel beschrijft niet alleen welke waarde wij hechten aan Schrift en belijdenis, maar ook hoe wij denken over de gereformeerde traditie en de uitwerking daarvan.

Gemeente
De Christelijke Gereformeerde Kerk van Renswoude werd in december 2012 geïnstitueerd. Daarvoor was zij zes jaar lang een afdeling van de CGK in Driebergen. De CGK Renswoude is daarmee een van de jongste gemeenten van ons kerkverband. Zij telt op dit moment (2020) ongeveer 496 leden, onderverdeeld in 268 belijdende leden en 228 doopleden. Met een gemiddelde leeftijd ongeveer 30 jaar heeft onze gemeente een jong ledenbestand.

Doel
De naam van onze gemeente is: Christelijke Gereformeerde kerk. Deze historisch bepaalde naam bevat een belijdenis. Allereerst die van Christus als de Koning van Zijn kerk. Hij vergadert en beschermt Zijn kerk door Zijn Heilige Geest en door de bediening van Zijn Woord. De naam ‘gereformeerd’ verwijst naar de Reformatie van de kerk in de 16e eeuw. De reformatorische belijdenisgeschriften vormen dan ook de belijdenis van de kerk. Het doel van het gemeente-zijn is de eer van Gods Naam en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Christus heeft beloofd aanwezig te zijn waar Zijn gemeente in Zijn naam bijeenkomt (Matth. 18: 20). Prediking, pastoraat en diaconaat binnen de gemeente staan in het teken hiervan.

CGK Renswoude

Grondslag
De grondslag van de gemeente is de belijdenis aangaande de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest en dit doen wij in gemeenschap met de christelijke kerk die al eeuwen bestaat. De heilige God heeft Zich bekend gemaakt in de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God. De mens is een door de zonde schuldig en verloren mens. Hij kan in het Koninkrijk van God alleen komen door het wonder van de wedergeboorte. Want  alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leve hebbe. (Joh. 3: 16). Dat heil laat God verkondigen in de prediking van Zijn Woord. De prediking die wij voorstaan, kan getypeerd worden als: ‘een rijke Christus voor een arme zondaar’. In deze prediking wordt niet voorbijgegaan aan de aangrijpende werkelijkheid van wie de mens is. Tegelijkertijd wordt Gods genade in Christus ruim en welgemeend gepredikt. De kruisdood en de opstanding van Christus zijn overvloedig voldoende tot vergeving van de zonden en tot verzoening van de mens met God. Zowel de eenzijdige verkiezing tot zaligheid als de oproep tot geloof en bekering komen in deze prediking aan de orde. De kerkenraad staat een gedegen Schriftuitleg voor, waarin de rijkdom van het Woord van God in zijn volle breedte gepredikt wordt. Een zuivere prediking wil de Heere immers zegenen om Zijn Koninkrijk uit te breiden en Zijn kinderen te onderwijzen, te  vertroosten en te vermanen.

Verbond en doop
In onze gemeente wordt de doop van jonge kinderen erkend als de meest zuivere vorm van het sacrament van de Heilige Doop. Dat hangt samen met de visie op het verbond. Ooit sloot de Heere Zijn verbond met Abraham en zijn nageslacht. Na de uitstorting van de Heilige Geest geldt het genadeverbond ieder die tot de christelijke gemeente behoort, inclusief de kinderen.
Niet minder dan de volwassenen behoren ook de kinderen tot het verbond van God en Zijn gemeente. Ook aan hen worden de verlossing van de zonden en het werk van de Heilige Geest beloofd. Daarom worden ze door de doop, als het teken van het verbond, in de christelijke kerk ingelijfd (antw. 74 van de Catechismus).  Tegelijkertijd erkennen wij dat deze belofte door het geloof werkelijkheid moet worden en door Gods genade persoonlijke betekenis moet krijgen in het leven. Alleen zo wordt de geestelijke inhoud van Gods verbond ontvangen en verstaan.

Typering
In onze gemeente gaan predikanten voor die zich verbonden weten met de ons overgeleverde christelijke gereformeerde prediking. Wij constateren dat de Christelijke Gereformeerde kerken een steeds breder kerkverband wordt, waarbij op veel plaatsen een modernere visie op prediking, liturgie en gemeente-zijn leidend wordt. Wij willen hierin niet meegaan, maar voluit binnen de gereformeerde traditie blijven. Tegelijkertijd beseffen we dat de wereld om ons heen snel verandert en wij zelf ook binnen deze veranderende tijd participeren. Dit vraagt in prediking, pastoraat en catechese een actuele betrokkenheid op het tijdsgebeuren, met name met het oog op onze jongeren.
Om de geestelijke eenheid van de gemeente te dienen, gaat de kerkenraad terughoudend om met het uitnodigingsbeleid van predikanten en sprekers. Wij kiezen er bewust voor om een behoudende koers te varen. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het dragen van een hoofdbedekking door de vrouwen en meisjes tijdens de eredienst. Ook achten we het voor alle leden van belang dat in kleding en gedrag eerbied voor de dienst van de Heere getoond wordt.

Liturgie en vertalingen
Onze liturgie is sober en traditioneel. We zingen in onze kerkdiensten Psalmen in de berijming van 1773. Zonder daarmee een oordeel te geven over andere betrouwbare vertalingen, gebruiken wij de Statenvertaling als leidend in het gemeentelijk leven. Binnen het verenigingsleven worden naast Psalmen ook geestelijke liederen  gezongen, zij het binnen vastgestelde kaders.

Kerk en samenleving
Wij beseffen dat we staan in een wereld vol nood, gebrokenheid en vervreemding van God. We zien daarom een Bijbelse opdracht om zo mogelijk de geestelijke en materiële nood van onze naaste dichtbij en ver weg te lenigen. Daarvoor werken wij mee aan diverse diaconale projecten en initiatieven, zowel binnen de burgerlijke gemeente als daarbuiten.

Gemeentelijk leven
De kerkenraad ziet uit naar een actief gemeentelijk leven. Niet als een doel op zichzelf, maar met de intentie om naar elkaar om te zien, gezamenlijk met Gods Woord bezig te zijn en geestelijke samenbinding te ervaren. Daarvoor zijn er diverse verenigingen en kringen die onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad functioneren.